Algemene Verordeing Gegevensbescherming (AVG)

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Het dossier bevat aantekeningen over jouw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken/tests en behandelingen. In sommige gevallen kunnen er in het dossier ook gegevens worden opgenomen die voor jouw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na jouw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, zoals bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn uiterste best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat er zorgvuldig wordt omgaan met jouw persoonlijke en medische gegevens. Onbevoegden hebben geen toegang tot jouw gegevens. Als jouw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit jouw dossier kunnen ook nog voor de volgende doeleneinden gebruikt worden: Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond, of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt uiteraard alleen met jouw expliciete toestemming. Daarnaast voor gebruik tijdens intercollegiale toetsing (de gebruikte gegevens zijn is dit geval geanonimiseerd).

Een klein deel van de gegevens uit het dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen. Op de factuur die je ontvangt staan de gegevens die door zorgverzekeraars gevraagd worden. Denk aan naam, adres en woonplaats, de geboortedatum, de datum van de behandeling, een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’ en de kosten van het consult.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik jou hierover eerst informeren en expliciet om jouw toestemming vragen. De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.


Bij het boeken van een consult stemt u automatisch in met dit beleid inzake de Algemene Verordening Gegevensbescherming en mijn Algemene Voorwaarden.